CÁC DỊCH VỤ CDC

Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Thứ sáu - 19/07/2019 21:00
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
Thực hiện Kế hoạch số 2334/KH-SYT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ xây dựng Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có  hiệu  quả  tình  trạng  nhũng  nhiễu,  gây  phiền  hà  cho  người  dân, doanh  nghiệp trong giải quyết công việc, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, đề  cao  trách  nhiệm nêu  gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
Kịp thời  phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hành vi tham nhũng, tiêu cực, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc đơn vị.
2. Yêu cầu
Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Kế hoạch 2334/KH-SYT ngày 16/7/2019 của Sở Y tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ với các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp.
Chú trọng các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động thuộc đơn vị.
II. NỘI DUNG
1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Chỉ thị số10/CT-TTg, Kế hoạch 2334/KH-SYT ngày 16/7/2019 của Sở Y tế gắn với việc tiếp tục thực  hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trách nhiệm của người đứng  đầu đơn vị cho toàn thể viên chức, người lao động biết và nghiêm túc thực hiện.
2. Tăng  cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
Người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; Phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và phải lấy đó làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của đơn vị.
Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng  nhũng  nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; trước hết người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương thuộc phạm vi quản lý. Xây dựng đội viên  chức, người lao động vững về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.
Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh  nghiệp. Xử lý nghiêm đối với viên chức và người lao động có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhũng  nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.
Chỉ đạo viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình công tác chuyên môn nghiệp vụ.
3. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để ban hành quy chế làm việc, quy trình công tác đảm bảo rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với  viên chức và người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các bộ phận có yếu tố nhạy cảm, phức tạp trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, kiểm tra theo quy định của pháp luật, kịp  thời  phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những viên chức và người lao động thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các bộ phận thường xuyên tiếp xúc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.
4. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.
Khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; nhận diện nguy cơ tham nhũng ở từng vị trí công việc để có các biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần  thiết, rườm  rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian và đưa ra lộ trình giải quyết.
Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.
Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của đơn vị nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của viên chức và người lao động với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.
Triển khai rộng rãi hệ thống camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên.
5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.
Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến  pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi  tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu, gây phiền hà để thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cần đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiều, sai lệch.
6. Tăng cường kiểm tra giờ giấc làm việc, việc thực hiện nội quy, quy chế đơn vị đối với viên chức và người lao động; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính viên chức và người lao động vi phạm trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, của ngành; cương quyết xử lý nghiêm những viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng đơn vị tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Kế hoạch 2334/KH-SYT ngày 16/7/2019 và Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám  đốc Sở Y tế khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, lãng phí thuộc phạm vi quản lý của mình; Phân công bộ phận phụ trách tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về Sở Y tế.
2.  Giao Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân phối hợp Trưởng phòng Tổ chức - hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tham mưu lãnh đạo đơn vị giải quyết các vấn đề phát sinh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

phunhoachat2
Siêu_âm
Lich Tiem
KSK
SKSS
Quan trắc môi trường
CacdichvuCDC
Tư vấn HIV/AIDS (phải)
Bảng giá vắc xin
BannerPhunHoaChat
Tin mới
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay30,670
  • Tháng hiện tại174,684
  • Tổng lượt truy cập16,598,217
Slide web CDC 1 2023 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây